MAKARY GÓRZYŃSKI

e-mail me: makaryg@o2.pl

MakaryGorzynski

Aktywność naukowa

makarygorzynski@gmail.com

WYSTĄPIENIA NAUKOWE

Konferencje i spotkania naukowe


Oblicza nowoczesnego Edenu. Park miejski w Kaliszu na przełomie XIX I XX wieku między historią, komercją, władzą I kulturą. / VI ŁÓDZKA WIOSNA MŁODYCH  HISTORYKÓW, Łódź, 22 marca 2013.


Lewiatan czy Arka? Bazyliki licheńskiej obrazy mgliste we współczesnej polskiej krytyce I historiografii architektury / Sztuka polska w okresie przemian ustrojowych lat 90. / Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa, “Czarny Kwadrat”
IHS-UW, 8-9 IV 2013, Warszawa
.


Styl I wykluczenie. Problem historyzmu w badaniach nad architekturą XIX wieku w polskiej historii architektury ostatnich dziesięcioleci, Wykład na posiedzeniu Pracowni Historii Sztuki I Kultury Artystycznej Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 9 maja 2013.


Między sanatorium a parkiem rozrywki. Architektura najmłodszego polskiego uzdrowiska w Uniejowie jako przestrzeń “ekonomii wrażeń”, Kultura uzdrowiskowa w Europie III, Zachełmie 16-17 maja 2013.


Społeczeństwo, miasto, przyszłość. Architektura I urbanistyka Kalisza przełomu XIX I XX wieku w kontekście procesów nowoczesności, sympozjum doktoranckie “Różne oblicza nowoczesności: architektura I urbanistyka Gdańska, Kalisza I Wrocławia w XIX I XX wieku”, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 23-24 listopada 2013. Koreferat - Anna Perz (Gdańsk).


Historie architektury I regionalizm - raport z badań, sesja Pracowni Historii Sztuki I Kultury Artystycznej KTPN w Kaliszu, 18 marca 2014.


Między twórcą a administratorem. Specyfika pracy architekta w społeczeństwie przemysłowym na przykładzie kaliskiego biura budowniczego Józefa Chrzanowskiego, XXII OZHS w Gdańsku, 3 kwietnia 2014.


Zabytki miasta Turku i powiatu tureckiego - z życia historyka; Muzeum Miasta Turku
im. J. Mehoffera, 22 kwietnia 2014


Tożsamości posiadania: architektura pałacu Kreutzów w Kościelcu Kolskim

w orbicie polityczności, XI studencko-doktorancka interdyscyplinarna Sesja

Humanistyczna “Przestrzenie konfliktu”, IH UW, 26 kwietnia 2014


Kalisz około 1900: geografie nowoczesności, wycieczka naukowa IHS UWr, 7 VI 2014.


Uzdrowisko w centrum przemysłowego miasta? Hydropatia w Kaliszu I budowanie “kultury atrakcji” nadgranicznej stolicy przed 1914 rokiem, Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Kultura uzdrowiskowa na Dolnym Śląsku I w Europie”, edycja V, Sanok, 25-29 czerwca 2014


Unwelcome Spaces:  Political Dimensions of Urban Growth in Polish Kingdom at the turn of the 20th century. Case study: Kalisz, Workshop DEBATING HERITAGE: National Connotations of Historical Matter, Wroclaw 7-8 November 2014.


"Działalność inwestycyjna Kalisza za rządów gubernatora Daragana a problemy rozwoju miasta u progu Wielkiej Wojny"  / 27 listopada 2014 / Spotkanie naukowe Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej KTPN w Kaliszu


Przedmieścia poprzemysłowe gubernialnego Kalisza jako „niemile widziane przestrzenie”: problemy badawcze i wyzwania konserwatorskie, III Łódzkie Spotkanie Studentów Historii Sztuki OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STUDENCKO-DOKTORANCKA 12-14.12.2014


(Re)creating Historical Towns and Cities: Nation, Politics, Society / (Od)budowa miasta historycznego: naród, polityka, społeczeństwo, referat wprowadzający na otwarciu konferencji “Odbudowa miasta historycznego: naród, polityka i społeczeństwo w odbudowach miast europejskich zniszczonych w czasie I wojny światowej”, Kalisz 16-17 kwietnia 2015


Urban Narrative of Political Revolution: Antoni Lange and his 1906 “The Warsaw Dreams” Project, The Creative City, 6th Annual International Conference of PHD Candidates, 13th May 2015, Ostrava, organized by the Department of Art History and Cultural Heritage Faculty of Arts, University of Ostrava


Wielorakie oblicza miasta nowoczesnego. Historia architektury w badaniach nad prowincją „Kraju Przywislańskiego” na przykładzie Kalisza, III Ogólnopolski Kongres Studentów i Doktorantów Historii Sztuki, 8-11 października 2015, Łódź


Królestwo Polskie i jego papierowe metropolie. Miejskie projekty urbanistyczne z przełomu XIX-XX wieku: rekonesans, wykład gościnny na seminarium prof. UWr Agnieszki Zabłockiej-Kos, Instytut Historii Sztuki UWr, 19 listopada 2015, Wrocław


Trzecia stolica Imperium. Warszawa przyszłości zimą 1906 roku, wystąpienie w Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 23 lutego 2016, Warszawa


Architecture of Urban Success: Experiencing Public Elite and Middle Class Spaces of Kalisz at the turn of the 20th century, Architecture and Experience in the Nineteenth Century, International Conference, 17.-18. March, 2016, University of Oxford, St. John’s College


Dyskusja o tzw. ‘historyzmie’ architektury nowoczesnej w polskiej historiografii – między długim trwaniem a archiwum, IV Łódzkie Spotkanie Studentów i Doktorantów Historii Sztuki, OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STUDENCKO-DOKTORANCKA, Łódź 19-20.03.2016 r.


- “Half-rural, half-urban”. Problematizing Provincial Urban Growth in Polish Kingdom at the Turn of the Twentieth Century (Case Study: Kalisz), The City and The Countryside. Transitions and Transfers in the 19th and First Half of the 20th Century, International Workshop, Vilnius 22-23th June, 2016.


- Papierowy trzystutysięcznik: plan urbanistyczny Kalisza z 1906 roku, studium rekonstrukcji, wykład w Kaliskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, Kalisz 28. czerwca 2016


- Udział w seminarium doktorskim prof. Agnieszki Zabłockiej-Kos, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, przeprowadzenie warsztatów źródłoznawczych o roli prasy codziennej w badaniu historii miast przełomu XIX-XX wieku na seminarium magisterskim prof. Zabłockiej-Kos na zaproszenie Prowadzącej, 26. stycznia 2017


- Town Planning and Self-Determination: The 1900s Russian Poland, referat w ramach 70th Annual International Conference of the Society of Architectural Historians, Glasgow, United Kingdom, 7-11 czerwca 2017, Graduate Student Lightning Talks oraz EAHN Businness Meeting in Warsaw, March 2018.


- Papierowa metropolia. Pojekty regulacyjne dla Warszawy na przełomie XIX-XX wieku: rekonesans badawczy, wykład w Oddziale Warszawskim SHS, 30. stycznia 2018 oraz na seminarium naukowym Urbanistyka w Polsce cz. 1 prof. A. Zabłockiej-Kos w Pracowni Badań nad Architekturą i Urbanistyką Nowoczesną w IHS-UWr, 5 lutego 2018


Wystąpienia sesyjne na zjazdach naukowych COLLEGIUM INVISIBILE


Iluzje dla nowego społeczeństwa. Refleksja o architekturze Pałacu Kultury I Nauki
w Warszawie
, Warszawa, wiosna 2011.


Swojskość nowoczesności. Kościół parafialny w Psarach na marginesie pewnej
debaty
, Łódź, jesień 2011.


Historie architektury jako historie kultury architektonicznej, Łódź, jesień 2013


Miasto smok, czyli o skutkach pewnego sukcesu gospodarczego, Mądralin, jesień 2014


Trzecia stolica Imperium. Warszawa przyszłości zimą 1906, Warszawa 13 czerwca 2015


Krótkie referaty studialne, Instytut Historii Sztuki UW


"Życie i twórczość" a społeczne realia produkcji i funkcjonowania architektury w społeczeństwie nowoczesnym.  O problemach pisania monografii architekta. Wystąpienie na spotkaniu Studenckiego Koła Naukowego Instytutu Historii Sztuki UW, 20 III 2013.


Melancholia pisarstwa historycznego. Zapiski z lektury, 2011.


Zabytki, restauracje, mistyfikacje. Wokół zagadnień społecznego odbioru architektury zabytkowej I historyzującej, 2008.


Miasto w przekroju. Ratusze kaliskie w historycznym kalejdoskopie, wykład dla Studenckiego Koła Naukowego IHS UW, 24 lutego 2016, Warszawa


Papierowa architektura, plany i ambicje wielkomiejskie jako przebudowa tożsamości historycznej: przypadek Kalisza XIX-XX wieku, wykład dla Studenckiego Koła Naukowego IHS UW, 30. marca 2016, Warszawa


POPULARYZACJA NAUKI I WIEDZY,

DZIAŁANIA SPOŁECZNE

Z cyklu monografie Turku I okolic, seria artykułów dla Tygodnika Spraw Lokalnych

“Obserwator”, 2007-2008. Cykl dotyczył min. historii dworów i pałaców wiejskich oraz budowli sakralnych. Przykładowy artykuł o kościele NSPJ w Turku. / 16V2007.


Energia mehofferowskiego misterium, artykuł popularyzujący historię i znaczenie unikatowego zespołu dekoracji wnętrza kościoła NSPJ w Turku, projektu Józefa Mehoffera - wobec współczesnej, pilnie potrzebnej renowacji tego dzieła. 2010, “Echo Turku” i  Komitet Odnowy Polichromii w kościele NSPJ w Turku.


Krzyże, których nie uszanowaliśmy, O cmentarzach ewangelickich w powiecie tureckim, “Echo Turku”, 2010. Wsparcie inicjatywy inwentaryzacji, porządkowania
i przywracania pamięci o zniszczonych cmentarzach wielowyznaniowych w powiecie tureckim.


Musimy ująć historię w biznesplanie. “Echo Turku”, 2012, oraz www.turek.net.pl.

Wobec wyburzenia modernistycznego pawilonu dworca autobusowego w Turku

problem ochrony I rewaloryzacji najnowszej architektury miasta staje się palący.


Republika Podwórek? , “Echo Turku”, 2012, oraz www.turek.net.pl .  Głos wobec konsultacji społecznych, dotyczących projektowanych przekształceń
w śródmieściu historycznym Turku; pytania o nowe funkcje i możliwości przebudowy zabytkowego centrum miasta.


Miasto historyczne w procesie zmian, „W Uniejowie”, 2012, nr 52. Głos w sprawie problemów i perspektyw rewaloryzacji struktury architektonicznej Uniejowa.


Powrót na skarpę - hotel “Uniejów”, “W Uniejowie”, 2013, nr 53 / recepcja architektoniczna


Śródmiejskie wyzwanie - wokół zagadnień inwestycyjnych turkowskiego śródmieścia, głos w dyskusji; www.turek.net.pl, www.iturek.pl, Echo Turku”, 2013, nr 35, s.4-5.


Wykłady popularnonaukowe


 Architektura wyobraźni, wykład prezentujący metody i potencjał historii sztuki  oraz historii architektury, 2009, dla młodzieży szkół licealnych, Miejski Dom Kultury w Turku, Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich.


Różnorodność historii sztuki - na przykładzie badań regionalnych architektury. Wykład popularyzujący wiedzę o zabytkach regionu I metodologie nowoczesnej humanistyki, 2010, MiPBP w Turku.


Kościelec: historie równoległe, spotkanie w Zespole Szkół Plastycznych w Kole, prezentujące problemy “historii niekonwencjonalnych” w badaniach nad rezydencją Kreutzów. Przemieszanie faktów, nawarstwiających się nieporozumień, ale i tajemnic, zwrotów biograficznych I autolegendaryzacji a historia miejsc i przedmiotów.


Na balu u Kreutzów - architektura jako historia codzienności. 2012, spotkanie
w Zespole Szkół Plastycznych w Kole na temat zespołu pałacowego w Kościelcu ,
w perspektywie historii architektury.


Dziewiętnastowieczny ratusz kaliski, czyli “w przededniu samorządu miejskiego w Królestwie”, dyskusja o historii i architekturze nieistniejącego gmachu “pałacu społecznego” Kalisza przełomu XIX i XX wieku, wraz z Anną Tabaką i Maciejem Błachowiczem, w cyklu “Fotoplastikon”, CKiS w Kaliszu, 20 I 2013.


Katedra na wsi, czyli architektura sakralna w czasach przełomu; 19 V oraz 17 VI 2014, wykłady dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i MBP w Turku.


“Wczasy kaliskie 1911-1913, albo obrazy z czasów transformacji” - autorski wykład popularnonaukowy w serii “Fotoplastikon”, CKiS w Kaliszu,  18  I 2015


Pałac w Kościelcu Kolskim: dziewiętnastowieczna rezydencja arystokratyczna w perspektywie historii architektury, wykład dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku 50+, Miejska Biblioteka Publiczna, 4 października 2015, Turek


Miasta na papierze, czyli jak projektowano przyszłość, wykład dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku 50+, Miejska Biblioteka Publiczna, 17 listopada 2015, Turek


Zapisane w kamieniu. Wczesnośredniowieczne kościoły romańskie na terenie obecnej Wielkopolski wschodniej okiem historyka architektury, sesja popularnonaukowa “Chrzest Polski milowy krok ku cywilizacji. Casus Wielkopolski Wschodniej”, Ckis, CDN Konin, 16 kwietnia 2016, w wersji zmienionej także podczas analogicznej sesji w Kole, 20. maja 2016


Historia architektury jako historie codzienności, wykład w ramach akcji związanej z jubileuszem 200-lecia UW, “Odkryj UW”, Warszawa, 4. czerwca 2016


Od rezydencji do pałacu sztuki: pałac Kreutzów w Kościelcu jako siedziba Zespołu Szkół Plastycznych w Kole, wykład na inauguracji roku szkolnego ZSP w Kole, 1. września 2016, Kościelec


Architektura dla arystokratycznego sukcesu: projekt i kompozycja zespołu pałacowego hrabiów Belzig von Kreutz z końca XIX wieku sesja popularnonaukowa „Od rezydencji do pałacu sztuki: historie Kościelca Kolskiego”, Zespół Szkół Plastycznych w Kole z siedzibą w Kościelcu, 3. października 2016


Dziewiętnastowieczny teatr miejski w Kaliszu. Architektura i polityki kulturowe na peryferiach imperium, na zaproszenie Centrum Kultury i Sztuki, seria „Fotoplastikon” Kalisz, 29. stycznia 2017 roku


Dziewiętnastowieczny park miejski w Kaliszu: ogród cywilizacji, wykład na zaproszenie Centrum Kultury i Sztuki, seria „Fotoplastikon” Kalisz,  styczeń 2018 roku


Projekty literackie


Prowadzenie warsztatów literackich oraz kwartalnika “Włóczypióro “w latach 2006-2010, w roli redaktora naczelnego pisma (numery 8-20), dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. W. Pietrzaka w Turku.  

DYDAKTYKA AKADEMICKA

2013-2017, Instytut Historii Sztuki UW, praktyka dydaktyczna


- Przedmiot I metody historii architektury / Metody I teorie historii architektury: lektury krytyczne, konwersatorium, III rok st.;


- Architektura I urbanistyka miast w Kraju Przywiślańskim - obrazy z czasów transformacji, konwersatorium, III rok nst.;


- Wstęp do historii sztuki: techniki I terminologia architektury (ćwiczenia dla I roku studiów pierwszego stopnia);


- Objazdy terenowe II roku st. , Zajęcia dotyczące architektury I urbanistyki Warszawy XIX-XX wieku oraz zagadnień architektoniczno-urbanistycznych Łowicza;


- Organizacja objazdów studialnych do Kalisza - dla seminarium prof. Agnieszki Zabłockiej-Kos (Uwr) w roku 2014 oraz dla Studenckiego Koła Naukowego IHS UW w roku 2016, wspólnie z dr Ewą Andrzejewską I dr hab Michałem Wardzyńskim.


Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Oddział w Warszawie


- Konserwacja zabytków architektury, ćwiczenia dla III semestru studiów dziennych I zaocznych kierunku Architektura I urbanistyka (I stopnia), 4 grupy, semestr zimowy 2016-2017

MGorzynski_Portfolio.pdf

POBIERZ pełne opisy aktywności naukowej - publikacje, wystąpienia I portfolio