MAKARY GÓRZYŃSKI

makarygorzynski@gmail.com

- Zabytki miasta Turku i powiatu tureckiego, t. 1, Miasto Turek, Turek  2009,    wyd. “Bibliotheca Turcoviana”. 413 stron, 257 fot.


- Zabytki miasta Turku i powiatu tureckiego, t. 2, cz. 1, Rezydencje powiatu

  tureckiego, Turek 2009, wyd. “Bibliotheca Turcoviana”. 566 stron, 252 fot.


- Zabytki miasta Turku i powiatu tureckiego, t. 2, cz. 2, Architektura
  i  sztuka sakralna
, Turek 2014, wyd. “Bibliotheca Turcoviana”. 509 stron, 221 fot.

Publikacje i projekty do 2022 roku                        *pełna lista - zob.

- Nieistniejący pałac Pułaskich w Grzymiszewie, „Kronika Wielkopolski”, 2009, nr 3.


- Od biografistyki do wulgaryzacji. Czym jest malarstwo Fridy Kahlo w świetle jej   współczesnego mitu?, „Rerum Artis. Rocznik Studentów IHS-UW”, 2010, nr 5.


- Kosciól parafialny w Dobrej na tle wybranych przykladów architektury sakralnej
   z przełomu XIX i XX wieku w dawnej guberni kaliskiej
, „Kronika Wielkopolski”,

   2011, nr 2.

- Powracająca świetnosć pałacu w Kościelcu Kolskim, „Spotkania z Zabytkami”, 2011,

   nr 3-4.  Przygotowaną społecznie dla nowego gospodarza pałacu, zmienioną wersję

   tekstu można znaleźć na portalu Zespołu Szkół Plastycznych w Kole.


- Architekt Józef Chrzanowski. Przyczynek do studiów nad kulturą architektoniczną

  Kalisza końca XIX wieku, „Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół

  Nauk”, z. 12, 2011.


- Przestrzeń postkolonialna? Gmach Starostwa Powiatowego w Turku I

   nieurzeczywistnione projekty przebudowy miasta z okresu okupacji hitlerowskiej na tle

   XX-wiecznej idei dzielnicy zachodniej, “Konińskie Zeszyty Muzealne”, nr 8, Konin 2013.


- Uniejów na kartach Architektonischer Atlas von Polen (Kongress-Polen),
   „W Uniejowie”, 2011, nr 45.
/ Wyd. Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa.


- Marzenie o królestwie słońca i wody…, (cz. 1) Impresja o modernizacji i domu

  ludowym w Uniejowie, „W Uniejowie”, 2011, nr 46. Patrz też.


- Marzenie o królestwie słońca i wody… (cz. 2). Nostalgia fotografii, czyli wspomnienie   „Walentynki” nad Wartą, „W Uniejowie”, 2011, nr 48.


- Architektura nowych tożsamości, „W Uniejowie”, cz. 1, 2012, nr 50, cz. 2, nr 51.


- Między sanatorium a parkiem rozrywki. Architektura najmłodszego polskiego uzdrowiska w Uniejowie jako przestrzeń “ekonomii wrażeń”, w: B. Płonka-Syroka, A. Kaźmierczak, Kultura uzdrowiskowa na Dolnym Śląsku w konktekście europejskim, t. II, Wrocław 2013, s. 81-109.


- Pałac w podwórzu, “Spotkania z Zabytkami”, 2014, nr 1-2.


- Dziewiętnastowieczny park miejski w Kaliszu. Historia, władza I komercja w przestrzeni kultury popularnej, “Kultura popularna”, 2014, 3, s. 46-61; tekst wyróżniony nagrodą Redakcji “Kultury Popularnej” .


- Siedziba szlachecka w Chylinie, „Kronika Wielkopolski”, 2014, nr 3, s. 57-68.


- Aleksander Łupienko „Przestrzeń publiczna Warszawy w pierwszej połowie XIX wieku”, Warszawa 2012, recenzja,„Studia Historyczne”, nr 2/2014, Rok LVII, s. 270-275.


- Uzdrowisko w centrum przemysłowego miasta? Hydropatia w Kaliszu i budowanie „kultury atrakcji” nadgranicznej stolicy przed 1914 rokiem, w: B. Płonka-Syroka, L. Czyż, A. Syroka, K. Sudoł (red.), Uzdrowiska w procesie modernizacji (XIX-XXI wiek), Wrocław 2014, 165-182.


- Architektura, nacjonalizm i „reakcyjny modernizm” - głos krytyczny, Miejsce. Studia nad sztuką i architekturą polską XX i XXI wieku (1) 2015, Fundacja Kultura Miejsca, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, s. 44-64.


- Lewiatan czy Arka? Wybrane interpretacje bazyliki licheńskiej we współczesnej polskiej krytyce i historiografii architektury, „Konińskie Studia Muzealne”, 10, Konin 2015, 91-102.  


- Urban Narratives in the Age of Revolutions: early 20th century Ideas to Modernize Warsaw, wspólnie z prof. Barbarą Arciszewską, „Artium Questiones”, 26, Poznań 2016, 101-148.


- Konferencja naukowa “(Re)creating Historical City: Nation, Politics, Society in post-1914 Urban Restorations / (Od)budowa miasta historycznego: naród, polityka i społeczeństwo a rekonstrukcje ośrodków zniszczonych w czasie pierwszej wojny światowej”. Kalisz, 16-17 kwietnia 2015 r., sprawozdanie, w: Jarosław Durka, red., Ziemiaństwo kaliskie, wielkopolskie i polskie w XIX i XX wieku, „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, 15, Kalisz 2015, 252-260.


- Urban Planning and Municipal Governance in a Period of Rapid Change: A Frontier Town in Russian Poland at the Turn of the Twentieth Century, JSAH, 2017


- Królestwo Polskie i jego papierowe metropolie. Dwa plany regulacyjne miast z około 1900 roku: rekonesans badawczy, Zeszyty KTPN, nr 17, Kalisz 2017MakaryGorzynski

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

ARTYKUŁY (chronologicznie)

WYDAWNICTWA TURYSTYCZNE

Szlak Sakralny Powiatu Tureckiego, seria folderów historyczno-krajoznawczych dla Starostwa Powiatowego w Turku, 2008-2009. Wersje do pobrania:

- cz. 1, Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku;

- cz. 2, Kościół ewangelicko-augsburski pw. Łaski Bożej w Turku;

- cz. 3, Synagoga w Turku;


Przewodnik turystyczny. Szlakiem tura, współopracowanie koncepcji i realizacja przewodnika turystycznego dla Lokalnej Grupy Działania „Tur” w Turku, wraz z Dawidem Marszałkowskim, Turek 2011, wyd. 1. 800 egzemplarzy.


W 2012 roku przewodnik otrzymał wyróżnienie w konkursie “Wiadomości Turystycznych” - “Róża Regionów 2012, w kategorii Projekt Specjalny.


O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie za wyjątkiem “Turek-Koncepcja przebudowy śródmieścia” są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Unported / pewne prawa zastrzeżone na rzecz Wydawców.

Rekonstrukcje szkicowe planów generalnych regulacji miast Królestwa Polskiego:

- Kalisza (1905-1906) / Częstochowy (1900-1902) / Piotrkowa Trybunalskiego (1884/1912)

- robocze zestawienie dla Warszawy ok. 1900


Ze studiów nad problemem historyzmu w polskiej historii architektury
ostatniego półwiecza, opracowanie w ramach “Collegium Invisibile”


Opinia w sprawie dziewiętnastowiecznej rzeźni miejskiej w Kaliszu


Opinia dotycząca wartości zabytkowych willi przy ulicy Warszawskiej w Kaliszu


Krótkie referaty studialne, Instytut Historii Sztuki UW


"Życie i twórczość" a społeczne realia produkcji i funkcjonowania architektury w społeczeństwie nowoczesnym.  O problemach pisania monografii architekta. Wystąpienie na spotkaniu Studenckiego Koła Naukowego Instytutu Historii Sztuki UW, 20 III 2013.


Melancholia pisarstwa historycznego. Zapiski z lektury, 2011.


Zabytki, restauracje, mistyfikacje. Wokół zagadnień społecznego odbioru architektury zabytkowej I historyzującej, 2008.


Miasto w przekroju. Ratusze kaliskie w historycznym kalejdoskopie, wykład dla Studenckiego Koła Naukowego IHS UW, 24 lutego 2016, Warszawa


Papierowa architektura, plany i ambicje wielkomiejskie jako przebudowa tożsamości historycznej: przypadek Kalisza XIX-XX wieku, wykład dla Studenckiego Koła Naukowego IHS UW, 30. marca 2016, Warszawa


OPRACOWANIA STUDIALNE

- Dziewiętnastowieczny ratusz w Kaliszu. Architektura i niezrealizowany

  projekt nowoczesności, Kalisz 2014, wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół

  Nauk, 241 s., 71. Fot.


          >>KSIĄŻKA NAGRODZONA LX nagrodą SHS im ks. dr Szczęsnego Dettloffa

              [materiał informacyjny]UDZIAŁ W PRACACH REDAKCYJNYCH

  - Odbudowy i modernizacje miast historycznych w Europie pierwszej połowy

   dwudziestego wieku. Naród, polityka, społeczeństwo,

   wersja polska I angielska, redakcja naukowa wspólnie

   z dr Iwoną Barańską, wyd. Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.


- The Early Modern Villa: Senses and Sensuality versus Materiality, udział w redakcji pod kierunkiem prof. Barbary Arciszewskiej, wyd. Muzeum Pałac w Wilanowie, Wilanów 2017- Wczasy Kaliskie 1911-1913. Obrazy z czasów transformacji, opracowanie

  źródłowe, wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2016


- Dziewiętnastowieczny teatr miejski w Kaliszu. Architektura i polityki kulturowe na peryferiach imperium, wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk,
Kalisz 2017
[książka nagrodzona przez PTPN w 2018 roku]


- Album Historyczny Pałacu Kreutzów w Kościelcu Kolskim, 2019, wyd. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu k. Koła


- Dziewiętnastowieczny park miejski w Kaliszu: ogród cywilizacji, Kalisz 2019


- Skok w nieznane. Architektura I procesy modernizacyjne w Kaliszu początku XX wieku, Kalisz 2022


REDAKCJA OPRACOWAŃ POPULARNONAUKOWYCH


Od rezydencji do pałacu sztuki. Historie Kościelca Kolskiego, materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej w Kościelcu w dn. 3 października 2016, Kościelec k. Koła 2016